گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


احیای برجام در گروی چند هفته دیگر؛ ایران در انتظار تصمیم سپتامبر آژانس