ماجرا از چه قرار است؟ گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید: