این موضوع همچنین شکست های روسیه را در اوکراین تایید می کند. گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید: