علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز به تحلیل این وضعیت پرداخته‌است.