علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز به تحلیل بازار طلا پرداخته‌است.