علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز، این داده‌ها را مورد بررسی قرار داده و نشان می‌دهد که به‌رغم آمار خوب اشتغال، وضعیت درآمد واقعی، مطلوب نیست.