علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز، نوسانات بازار نفت را زیر ذره‌بین قرار داده‌است.