علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز به کمک نمودارها وضعیت انتظارات نرخ بهره در آمریکا را تحلیل می‌کند.