علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز تلاش کرده پاسخی برای این پرسش ارائه کند.