او با صحبت‌های خود در رابطه با سیاست‌های فدرال رزرو یا همان بانک مرکزی آمریکا، نقشی تعیین‌کننده در بازار ایفا می‌کند. علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز از جدیدترین صحبت‌های پاول و اثرات آن بر بازارهای مالی می‌گوید.