بازار اوراق قرضه همیشه می‌تواند نقش هشداردهنده را در نزدیکی به بحران و رکود اقتصادی ایفا کند. 

اکنون هم بررسی بازار اوراق می‌تواند مسیر آینده اقتصاد را نشان دهد. علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز به کمک نمودارهای بازدهی اوراق قرضه، مسیر آینده اقتصاد آمریکا و جهان را پیش‌بینی می‌کند.