اما این روزها فشار تورم جهانی، اقتصاد آلمان را هم تحت فشار قرار داده‌است. علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز تلاش کرده به کمک نمودارهای مختلف، شرایط اطمینان مصرف‌کننده و در نهایت وضعیت اقتصادی این کشور را مورد بررسی قرار داده‌است.