اما نکاتی در مورد این شاخص وجود دارد که نشان می‌دهد وضعیت اقتصاد چین چندان مساعد نیست. علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز نشان داده که اقتصاد چین در رکود قرار دارد یا در وضعیتی دیگر است.