علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز، از تاثیر داده های تورمی آمریکا بر ریسک گریزی بازارها میگوید.