علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز، تاثیری که بازگشایی چین و کاهش قیمت گاز بر کامودیتی ها و ارزهایی مانند یوان چین و وان کره جنوبی گذاشته است را تحلیل میکند.