علی رضاپور تحلیلگر بازارهای مالی در برنامه مارکت تایمز از فراز و نشیب انتظارات نرخ بهره و تاثیر ان بر روی دارایی ها صحبت میکند.