برنامه متراژ

تغییر بازی در زمین سازنده های مسکن

این قسمت برنامه متراژ، عوامل موثر در رکود ساختمانی، وضعیت معاملات و قیمت تمام شده ساخت مسکن را مورد بررسی قرار می دهد

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد