برنامه متراژ

شورای شهر یا مجمع الجزایر شهری

نقطه ضعف شورای شهر تهران در مسیر نظارت بر شهرداری چیست؟

چرابه رغم آنکه نمایندگان مردم پایتخت نگاه اصلاحی به نظام اداره شهر دارند اما خروجی کار مقبول کارشناسان شهری نیست؟ علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران پاسخ می دهد

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد