برنامه متراژ

هر ساختمان یک « زیر زمین » اضافه

مدیریت شهر تهران مکلف به اجرای تمام و کمال طرح تفصیلی است اما از طرف دیگر با مصوبات موردی خود نشان داده است ، این بطور کامل اجرایی نشده است .

 

در آخرین نمونه اجازه داده شده است هر سازنده بتواند یک زیر زمین اضافه در ساختمان خود ایجاد کند .

این موضوع با دکتر محمود اولاد و فرید قدیری به بحث و بررسی گذاشته شده است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد