برنامه متراژ

جزئیات وام پیشنهادی برای مستاجرها

دولت دو سیاست قیمتی و مالی برای جلوگیری از بدترنشدن وضعیت بازار اجاره نشین ها در نظر گرفته که یکی از این دو مدتی است به اجرا درآمده و دیگری با تاکید رئیس جمهور به یکی از وزرای کابینه قرار است تا قبل از نیمه تابستان عملیاتی شود. آیا سقف مجاز برای رشد اجاره بها جواب داده است؟ ماجرای وام مخصوص مستاجرها چیست؟ این وام به دست موجر می رسد یا مستاجر؟! گفت و گوی این قسمت از برنامه متراژ را با حضور دو کارشناس مسکن ببینید

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد