برنامه متراژ

جنوب تهران برای خرید مسکن مناسب است؟

فقط یک‌ منطقه شاخص در تهران، ماه گذشته دچار افت کاملا محسوس قیمت مسکن شد. دو علت درباره این رویداد معنادار مطرح است. از آن طرف، سرمایه‌گذاران ملکی سراغ مناطق پایین‌شهر رفته‌اند. با کدام خط‌کش بازار می‌توان مسیر فعلی خریداران آپارتمان را از بابت «انتخاب درست» صحت‌سنجی کرد؟ برنامه متراژ را ببینید تا جواب این پرسش‌ها را دریافت کنید

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد