در این گزارش های رسمی از رشد قیمت در بازار مصالح ساختمانی حکایت دارد. اگر بنا باشد این فاکتور عامل جدید برای رشد قیمت در بازار مسکن، روند رشد تا کجا قرار است پیش روی کند؟ 

مهدی بهداد، تحلیلگر بازار مسکن پاسخ می دهد.