حجت میرزایی، اقتصاددان به این سوال پاسخ می دهد و در مورد عواقب رشد قیمت مسکن برای خانوارهای ایرانی هشدار می دهد. او می گوید رشد ۵۰ درصدی قیمت مسکن در یک سال گذشته تلخ، و نگران کننده است.