حجت میرزایی، اقتصاددان با اشاره به آخرین بررسی های انجام شده در مورد زمان انتظار خانه دار شدن در دهک های مختلف درآمدی، می گوید: نکته مهم این بررسی ها آن است که در وضعیت کنونی، دهک اول پنجم درآمدی در زمان زنده بودن نمی توانند آرزوی خانه دار شدن خود را محقق کنند.