او با اشاره به آمار رسمی تاکید می کند که فقر مسکن در قله تاریخی خودش قرار گرفته است.

این اقتصاددان برای عبور از این وضعیت یک راهکار ارائه می دهد.