اما گروهی می گویند با توجه به شرایط اقتصادی کشور این ابزارها نمی تواند درمانی بر درد بازار مسکن باشد.

فرهاد خان میرزایی، کارشناس اقتصادی از جمله طرفداران گروه دوم است. او می گوید برای آنکه وضعیت بازار مسکن به لحاظ معاملات سفته بازانه اصلاح شود نیاز داریم تا ابتدا ریشه ها را پیدا و درمان کنیم.

به گفته او مشکل اصلی اقتصاد کشور وجود نرخ تورم بالا و کسری بودجه دولت است.