برنامه متراژ

سیاست های ساماندهی بازار اجاره مسکن

در این قسمت برنامه متراژ، سیاست های وزارت راه و شهرسازی در حوزه ساماندهی بازار اجاره مسکن مورد بررسی قرار می گیرد.

در این برنامه، آمار رسمی از بازار اجاره مسکن منعکس می شود و سیاست های دولت به منظور تنظیم و ساماندهی بازار اجاره مسکن مطرح و سیاست های بهینه مورد ارزیابی قرار می گیرد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد