برنامه متراژ

سطح جدید عوارض ساخت و ساز مسکن در تهران

در این قسمت برنامه متراژ، سطح جدید عوارض ساخت و ساز در شهر تهران مورد بررسی قرار می گیرد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد