برنامه متراژ

تحولات بازار مسکن و چشم انداز آن در سال 99

جهش قیمت مسکن در تهران، چه تاثیری بر رفتارهای سازندگان گذاشته است؟ سازندگان مسکن با چه تنگناهای اقتصادی رو به رو هستند؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد