مستند فروپاشی

مستند فروپاشی قرائتی از بحران ۲۰۰۸ را ارائه می دهد. در این مستند نسبت به برخی از روند های جامعه معاصر انتقاد شده است و رکود قرن اخیر را ناشی از آن می داند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد