این موضوع که در برنامه ششم توسعه هم به آن اشاره شده است، زمستان پارسال در هیات وزیران آیین‌نامه اجرایی آن مصوب شد. 

 اما این موضوع تا چه اندازه می‌تواند سبب ارتقای امنیت در ساختمان‌ها شود؟ در این ویدئو ضمن تشریح مصوبه هیات وزیران، زهرا نژادبهرام، عضو سابق کمیسیون معماری و  شهرسازی شورای پنجم درباره اقدام تازه پلیس توضیحاتی می‌دهد.