احسان خاندوزی در همایشی که شهرداری تهران برای جلب سرمایه گذار برگزار کرده بود طی سخنانی با اشاره به این که اگر جذابیت های ایجابی برای افراد به منظور سرمایه گذاری جدید، بویژه در بخش های مولد ایجاد نکنیم و موانع بازدارنده را از پیش پای آنها بر نداریم، امید به اینکه در دوره جدید و دهه 1400 خروجی و عملکردی متفاوت با گذشته داشته باشیم، شاید چندان معقول و منطقی نباشد گفت : متأسفانه ما از ابتدا، بخش زیادی از سرمایه گذاران را با نظامات سخت و پیچیده مجوز دهی تارانده و از اساس آنها را از ورود به چنین چرخه ای بازمی داریم؛ در ادامه هم آنهایی را که به جهت عشق و علاقه خود وارد عرصه می شوند را با توسل به اقداماتی که مخرب قرارداد ها و توافق های تجاری آنها با طرف های مقابل (اعم از بخش خصوصی یا دولتی) است، از ادامه فعالیت، دل زده می کنیم.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: ما در تیم اقتصادی دولت سیزدهم، نهایت تلاشمان را می کنیم که سیاست گذاری های دولت، مخرب نباشد و اگر یک سرمایه گذار، بر اساس پیش بینی های خودش وارد یک فعالیت اقتصادی شد، ما با تدابیر و ابلاغیه های غافلگیر کننده، تمام نظام هزینه منفعت او را بر هم نزنیم و به عنوان مثال، اگر صادر کننده ای، قرارداد بلند مدتی منعقد کرد، با ابلاغ ناگهانی یک ممنوعیت صادراتی، بازار های او را از دستش نگیریم و صادر کننده ایرانی را بد نام و بی اعتبار نکنیم.

خاندوزی افزود: باید آرام آرام اعتبار از دست رفته سرمایه گذاری، چه در حوزه صدور مجوز ها و چه حوزه قرارداد های اقتصادی بخش خصوصی و دولتی، را به کشور برگردانیم.

 وزیر اقتصاد با بیان اینکه ما نیازمند تغییر و تحول، هم در الگو و هم اولویت های سرمایه گذاری های شهری هستیم، گفت: شهرداری تهران از بیش از 200 پروژه به عنوان اولویت های توسعه اقتصاد شهری تهران رونمایی کرده است اما اینکه چه بخشی از این پروژه ها می توانند در اولویت بالاتر قرار گیرد و ما چگونه سرمایه گذاران خود را به سمت آنها هدایت کنیم، مسئله مهمی است.

خاندوزی در ادامه تصریح کرد: در این کشور، ما مسئله "کمیابی" و کمبود منابع نداریم اما مدل و الگویی که بتواند این سرمایه ها را جذب و به سمت به بخش های اقتصادی هدایت کند نداریم؛ بنابراین ما در ظاهر ثروتمندیم اما گاه مثل فقرا زندگی می کنیم چون نتوانسته ایم از این انباشت سرمایه، جریان درآمد زایی برای اقتصاد ایران ایجاد کنیم.

وزیر اقتصاد گفت: ما می توانیم در این الگو هم طرحی نو در اندازیم و کاری کنیم که بخش زیادی از سرمایه های خرد مردم، وارد پروژه های شهری و شهرداری شود. به عنوان مثال می توانیم به فکر منطقه بیست و سه ای باشیم و در آن به یک سبک و سیاق سرمایه گذاری کرده و آن را رونق دهیم.

وی تصریح کرد: در زمینه این مدل توسعه شهری و الگوی سرمایه گذاری نیز ما از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار، آماده هر گونه همکاری با شهرداری تهران هستیم. الگویی که از طریق آن بتوان فراخوان عام تری را برای صدها هزار نفری که سرمایه های کوچکی دارند ارائه داد و آن ها را به استخدام اهداف توسعه ای شهر و کشوری  درآورد.