بررسی های اکوایران نشان می دهد حجم معاملات ثبت شده در خردادماه از یک سو و مناطق انتخاب شده از سوی معامله گران از سوی دیگر، بازار مسکن بار دیگر به متن بازارهای دارایی بازگشته است.