چند ثانیه سخت برای مسافران واگنی که این مسافر مترو دستانش در میان درهای آن گیر کرده بود گذشت ، قطار به حرکت درآمده بود و مسافر همراه قطار به سمت تونل می رفت ، فریادهای مسافران هم راهبر قطار را متوجه این موضوع نکرد .

تا اینکه با تلاش سایر مسافران در لحظه ای که چند قدم به ورودی تونل مانده دست مسافر از لای در بیرون می آید . اما وی به دیواره ایستگاه برخورد کرده و بی هوش می شود.

پس از درمان های اولیه توسط اورژانس و تهیه گزارش توسط پلیس مستقر در مترو این مسافر به بیمارستان فیروزگر منتقل می شود . اما پس از مرخصی دچار دوبینی و سرگیجه شده و روند درمانی تازه را شروع می کند .

با توجه به شلوغی این روزهای مترو ، گیر کردن مسافران در لای درهای واگن ها عجیب نیست اما این که راهبرقطار متوجه این موضوع نشود می تواند زمینه سازحوادثی مشابهه با خسارات جانی سنگین تر شود .