شرایط ثبت نام در طرح مسکنی دولت روحانی (اقدام ملی مسکن) در طرح مسکنی دولت رئیسی هم صادق است. متقاضیانی می‌توانند در این طرح ثبت نام کنند که ۴ شرط را دارا باشند.

در قالب طرح جهش تولید مسکن دولت باید ۴ میلیون مسکن بسازد.