ابزار جهانی در بازار مسکن ایران

تامین اعتبار تسهیلات جدید مسکن با استفاده از یک ابزار بورسی در دستور کار قرار گرفت.

پذیره نویسی ۱۰۰۰ میلیارد تومان اوراق رهنی در بازار رهن ثانویه در فرابورس آغاز شد.

بازار رهن ثانویه و اوراق رهنی یک مدل تجربه شده موفق در کشورهای توسعه یافته برای تامین و تقویت منابع مورد نیاز بانک‌های پرداخت کننده تسهیلات خرید مسکن است. 

این اوراق به پشتوانه ۱۳۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانک مسکن منتشر شده که منابع جمع آوری شده صرف اعطای تسهیلات مجدد توسط بانک می شود.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد