بازی شاخص روی خط یک میلیون واحد در روزهای اخیر، توجهات را به خود جلب کرده است

به رغم رسیدن شاخص به یک میلیون و ۷ هزار واحد در زمان تنظیم گزارش، با تشدید فشار عرضه شاخص شیبی منفی به خود گرفت

به رغم رسیدن شاخص به یک میلیون و ۷ هزار واحد در زمان تنظیم گزارش، با تشدید فشار عرضه شاخص شیبی منفی به خود گرفت

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد