علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز درباره تصمیم بانک مرکزی اروپا و اثرات آن بر بازارهای مالی صحبت کرده‌است.