علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز به بررسی اثرات جلسه فدرال رزرو و داده GDP بر بازارهای مالی پرداخته‌است.