آیا اروپا آمادگی عبور از گردنه زمستان سخت را دارد؟ از آغاز حمله نظامی روسیه علیه اوکراین اروپا چه آلترناتیوهایی را جایگزین گاز روسیه کرده؟ و مهمتر اینکه آیا بحران انرژی اروپا برای همیشه رفع شده؟

در این برنامه نپتا، با محمد دیالمی، کارشناس بازارهای بین‌الملل و اقتصاد انرژی به بررسی این سوالات پرداختیم.