مهریه و قانون مرتبط به آن ساده به عقیده می رسند اما درصورتیکه پیش از هر اقدامی از وکیل متخصص مهریه استفاده ننمایید احتمالا متحمل خسارات فراوانی شوید. به هیمن سبب عالی است بدانیم که وکیل متخصص مهریه کیست و برای انتخاب وکیل مناسب برای پرونده های مهریه بایست به چه نکاتی توجه کنیم؟

وکیل مهریه کیست؟

یعنی به اصطلاح حقوقی بر ذمه زوج مستقر می شود تا آن را پرداخت کند و بری الذمه شود. در این ارتباط زوج بدهکار است و بایست بدهی خود به زوجه را که همان مهریه است بپردازد. تفاوتی هم ندارد که این ازدواج به فرم دائم بوده باشد یا چندگاهه. در هر فرم زوج وظیفه به پرداخت مهریه و ایفای تعهد خود به زوجه است.

با این فرق که فقدان تعیین مهریه در ضمن پیوند دائم باعث نمی شود که پیوند وجاهت قانونی نداشته باشد اما همین مسئله در پیوند چندگاهه باعث می شود پیوند از اعتبار بیفتد.

سند ازدواج سندی لازم الاجرا است و دوجانب وظیفه به پیش روگیری مبادی و شروط آن هستند و درج مهریه در سند ازدواج کاملا به سود زوجه است تا بتواند حق مالی مسلم خود را مطالبه نماید و به دست آورد.

به عبارت دیگر این یعنی زوجه برای مطالبه مهریه نیازمند رجوع به دادسرا و تقدیم دادخواست نیست بلکه تنها کافی است از دفتر خانه ای که سند توسط زوجین در آن جا امضا شده، درخواست اصدار دستور اجراییه کند. زوجه می تواند دستور اجراییه را بگیرد و به دایره ثبت اسناد رسمی جهت اجرای دستور، مراجعه کند.

وکیل مهریه ضمن بررسی و بررسی به پرونده مهریه با توجه به مهارت و خبرت ای که در پرونده های یکسان به دست آورده، کوشش می کند تا از مناسب ترین راه قانونی و در سریع ترین وقت محتمل به دور از تنش و آشوب موکل را به آن چه واقعا سزاوار آن است برساند.

وظیفه وکیل مهریه عالی

از با اهمیت ترین وظیفه یک وکیل متخصص مهریه، داشتن مهارت و اشراف کامل در کار خانوادگی ، طلاق، مهریه و… است. یک وکیل مهریه متخصص و با خبرت بایست نسبت به آخرین رویه دادسرا ها و آخرین تغییرات و اصلاحات ضابطه کاملا مطلع باشد.

دیگر این که وکیلی که در زمینه مهریه وکالت می کند بایست کاملا آگاه باشد که در هر شروطی نسبت به مسئله پرونده، چه شیوه ای را برای دفاع نزد دادسرا انتخاب کند. وظیفه با اهمیت دیگر وکیل مهریه حفظ آرامش در بررسی و بررسی مسئله دعواست.

سوال ها خانوادگی مخصوصا پرونده های طلاق و مطالبه مهریه امروزه متاسفانه بسیار پر تکرار و هم اینگونه بسیار پر تنش هستند. وکیل با خبرت مهریه بایست تمام تلاشش را در حفظ آرامش بین زوجین اجرا دهد و همان طور که در کوشش برای گرفتن حق موکلش است، از تضییع حقوق طرف دیگر دعوا خودداری کند.

افزون بر این یکی از وظیفه حیاتی دیگر برای وکیل مهریه متخصص و یا هر وکیل پایه یکی، نگه داشتن اسرار موکل است.

علی الخصوص در اینگونه پرونده هایی که با مسئله و سوال ها خانوادگی، مهریه و طلاق در ارتباط هستند. این موضوعات بیش تر از هر سوال ها دیگری محتمل است به حیثیت و آبروی اشخاص لطمه وارد کند.

اختیارات وکیل مهریه

نمایندگی طبق ضابطه وقتی از جانب موکل به وکیل اعطا می شود، در کار مورد نمایندگی به فرم مطلق خواهد بود وکیل مهریه هم از این اصل مستثنی نیست.

پس تمامی اختیاراتی که موکل در زمینه مهریه داشته باشد طی پیوند نمایندگی به وکیل اعطا می شود و هر اقدامی که مرتبط با پرونده توسط وکیل فرم گیرد گویی توسط خود موکل اجرا شده است. اگرچه این به آن معنا نیست که موکل دیگر شخصا نتواند عمل مورد نمایندگی را اجرا دهد.

بنابر این اگر احیانا موکل بخواهد وکیل را از اجرا امری که مرتبط با مسئله پرونده است منع کند و در واقع این اختیار مطلق را از او بگیرد، بایست ضمن پیوند نمایندگی درج کند، به عبارت دیگر فقدان تقید نشانه اطلاق است. مثلا ضمن پیوند قرار داد اعلام کند که وکیل نمی تواند نحوه پرداخت مهریه توسط زوج را تعیین کند و اختیار این کار تنها در دست موکل است.

اگر این مسئله توسط موکل پیش روگیری نشود بعدا اصلا ادعایی از جانب او در ارتباط با کار مرتبط با پرونده که توسط وکیل فرم گرفته، در دادسرا مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت مگر به ناچار به نحوی اثبات کند که وکیل می دانسته که اینگونه اختیاری را نداشته که اگرچه اثبات اینگونه امری اصلا آسان نیست.

نحوه محاسبه مهریه

مهریه محتمل است به دو فرم تعیین شود. یکی وجه نقد است که در وقت های گذشته شایع تر بوده. امروزه غالبا مهریه به فرم سکه تعیین می شود. برای محاسبه مهریه ای که وجه رایج مملکتی باشد آغاز در دادسرا به نرخ روز محاسبه می شود و زوج مبلغ مهریه را به نرخ روز وظیفه است پرداخت کند.

اگر مهریه به فرم تعدادی سکه تعیین شده باشد، به علت اینکه خودش توانایی مظنه بورسی و بازاریست و هر روز نرخش دچار نوسان و تغییر است باز به نرخ روز محاسبه می گردد. یعنی به عنوان مثال اگر زوجی در سال 98 ازدواج کرده باشند و قصد جدایی از یکدیگر را در سال 1400 پیدا کنند، در صورتی که حد 110 سکه بهار آزادی به عنوان مهریه تعیین شده باشد، زوج مجبور به پرداخت 110 سکه به قیمت سال 1400 است  نه به نرخ سال 98 که سند ازدواج را امضا کرده است.

انواع مهریه

مهریه در شروط گوناگون انواع مختلفی دارد. در واقع با اهمیت ترین انواع مهریه 3 نوع است که در قانون اینگونه بدان عقیده شده است:

1. مهرالمسمی

مهرالمسمی مهریه ایست که ضمن امضای سند ازدواج توسط دوجانب، مورد توافق آن ها قرار می گیرد و در سند درج می شود. به هنگام تشکیل پیوند نکاح یا همان ازدواج این مهریه به عنوان یک حق برای یک زوجه بر ذمه زوج مستقر می شود و زوج دیر یا زود ملزم به پرداخت آن به زوجه است. تا اینکه مرگ زوج هم این تعهد را برای زوجه از بین نمی برد و مهریه از اموال باقی مانده وی به زوجه تعلق خواهند گرفت.

اگر زمانی زوجین تصمیم به جدایی و طلاق بگیرند، زوجه سزاوار دریافت کل مهریه مورد توافق ضمن نکاح یا همان مهر المسمی خواهد بود. مگر این که ارتباط جنسی برقرار نشده باشد که در این فرم نصف مهر المسمی به وی تعلق خواهد گرفت.

2.مهرالمثل

مهرالمثل مهریه ایست که به زنی تعلق می گیرد که ضمن پیوند مهریه ای برایش تعیین نشده باشد. در صورتی که مهریه ای ضمن پیوند مورد توافق دوجانب قرار نگرفته باشد، به این معنا نیست که زوجه دیگر حقی نسبت به مطالبه نفقه ندارد بلکه به او مهر المثل تعلق می گیرد.

در ماده 1093 ضابطه مدنی این مسئله بیان شده که اگر زوجه و زوج قصد جدایی از یکدیگر را داشته باشند و مهریه تعیین نشده باشد، به زوجه مهر المثل تعلق خواهد گرفت اگرچه به شرطی که قبل از جدایی بین این دو ارتباط جنسی رخ داده باشد. برای تعیین مهر المثل وضعیت همگانی و انفرادی زوجه از عقیده شغل، سن، تحصیلات و دیگر خصیصه های یکسان در عقیده گرفته می شود. تعیین حد مهر المثل توسط کارشناس رسمی دادگستری فرم می گیرد.

3.مهرالمتعه

مهر المتعه زمانی مطرح می شود که مهریه در پیوند بیان نشده باشد و از طرف دیگر زوجین تصمیم به جدایی بگیرند در حالی که ارتباط جنسی وجود نداشته باشد. مهر المتعه در واقع همان مهر المثل است اما با این فرق که به جای در عقیده گرفتن وضعیت زوجه از جهت تحصیلات، شغل و… برای تعیین مهر المتعه به وضعیت و توانایی مالی زوج توجه می شود.

منبع : ariadadyar.com/family-lawyer