شاخص ؛ قرمز کمرنگ

بازار در لحظه تنظیم گزارش متعادل معامله میشد ولی در زمان انتشار، بر شدت عرضه افزوده شده و شاهد صف هایی سنگین در اکثر نمادهای بازار هستیم

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد