وزارت صمت با عرضه خودرو در بورس کالا به شرطی که با هماهنگی این وزارتخانه باشد موافقت کرده و شورای عالی بورس نیز این شرط را پذیرفته است با این حال نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس از این مصوبه شورای عالی بورس رضایت ندارند و به دنبال این هستند تا عرضه خودرو در بورس کالا بدون نیاز به مجوز وزارت صمت را دستورکار دارند.