عبور از بحران بانکی

اجرای استاندارهایی چون بازل 3 در سال 2018 در دنیا به اتمام رسیده اما نظام بانکی ایران نتوانسته است استاندارهای بازل یک را به دست بیاورد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد