عبور از بحران بانکی

اجرای استاندارهایی چون بازل ۳ در سال ۲۰۱۸ در دنیا به اتمام رسیده اما نظام بانکی ایران نتوانسته است استاندارهای بازل یک را به دست بیاورد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد