احتمال ۳۰ درصدی رکود جهانی

احتمال رکود اقتصادی در جهان، داغ ترین موضوع بازارهای مالی شده است. اقتصاددانان شاخص اصلی تشخیص رکود اقتصادی را در اکثر اقتصادهای توسعه یافته کاهش تولید ناخالص داخلی در 6 ماه متوالی سال می دانند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد