نقطه آغاز اصلاح اقتصادی

عدم آگاهی از نقطه شروع بهینه، خود یکی از علل تعلل در آغاز اصلاحات اقتصادی بوده است.

سرآغاز اصلاحات اقتصادی کجا باید باشد؟

اگر فرض شود، سیاست‌گذار اراده سیاسی برای از سرگیری اصلاحات را به خرج دهد، کدام بخش از اقتصاد را برای جراحی انتخاب کند؟

عدم آگاهی از نقطه شروع بهینه، خود یکی از علل تعلل در آغاز اصلاحات اقتصادی بوده است.

اصلاحات اقتصادی شامل ۳ حیطه می‌شوند:

«بوروکراسی‌زدایی شامل کاهش حجم دولت و اصلاحات بودجه»، «آزادسازی شامل مقررات زدایی، آزادسازی تجاری و استقلال نهادهای پولی» و «خصوصی‌سازی».

فصل مشترک همه کشورها تکمیل پکیج کاملی از اصلاحات بوده که وضعیت رفاهی کشورها را به سمت نقطه مطلوب هدایت کرده است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد