سبقت هزینه‌ها در وزارت گردشگری

اعتبار هزینه‌ای پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۹۹ برای وزارت گردشگری نسبت به بودجه هزینه‌ای امسال ۲۳ درصد رشد داشته است.

در حالیکه اعتبار سرمایه‌ای برای پروژه‌های وزارت گردشگری در سال ۹۹ نسبت به بودجه اعتبار سرمایه‌ای امسال از رشد 13.5 درصدی برخوردار است.

 کل بودجه این وزارتخانه در سال ۹۸ حدود ۱۱۲۷ میلیارد تومان بوده است.

در جریان تبدیل سازمان به وزارت گردشگری، هدف بر تحول ساختار و چابکسازی و سبک کردن این بخش بدون افزایش هزینه‌ها در نظر گرفته شده بود.

اما با افزایش ۲۳ درصدی هزینه‌ها در لایحه بودجه ۹۹ نه‌تنها هزینه‌ها کاهش نمی‌یابد، بلکه مانع افزایش موثر اعتبار سرمایه‌گذاری می‌شود

 کمبود اعتبارات در بخش سرمایه‌گذاری زیرساخت‌ها و توسعه گردشگری اثرگذار خواهد بود.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد