عیارسنجی قانون جدید بانکداری اسلامی

کلیات طرح بانکداری اسلامی، چارچوب اصلی سیاست پولی؛ به‌عنوان یکی از دو بال اصلی سیاست‌گذاری را مشخص می‌کند.

بالی که همواره زیر یوغ بال دوم حرکت کرده و ناکامی‌های اقتصادی قابل‌توجهی را موجب شده است.

مهم‌ترین مزیت طرح جدید حذف یک ناسازگاری بین اهداف و اختیارات بود که در قانون قدیم وجود داشت؛

در قانون قدیم مساله توازن پرداخت‌ها بر عهده بانک مرکزی بود که در طرح جدید حذف و مدیریت موسسات اعتباری جایگزین شد.

طرح جدید از ۳ کاستی عمده از جمله «پیشنهاد تاسیس بانک توسعه ای»، «سلطه سیاست مالی بر پولی» و «اضافه برداشت بانک ها» رنج می‌برد

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد