در این برنامه چارسو محمد امیری در این خصوص توضیح می‌دهد.