حال این پرسش مطرح می‌شود که با توجه به متغیرهای موجود و پتانسیل‌هایی که در بازار وجود دارد، آیا می‌توان گفت که در آینده کوتاه‌مدت باید منتظر رشد شاخص بورس باشیم؟ کدام یک از گروه‌ها پتانسیل رشد بیشتری دارند؟